Artikelindex

Hassela Empowerment 2015-2018 var en utveckling och breddning av de framgångsfaktorer vi identifierat i arbetet med Hassela Movement. Där Hassela Movement riktar sig mot unga som är intresserade av att arbeta som barn- och ungdomscoach riktade sig Hassela Empowerment främst mot studier och arbete inom vårdsektorn.


Hassela Included 2017-2018 var ett projekt som, med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), syftade till att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser.

Projektet erbjöd chefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i Skåne kompetenshöjande utbildningar med syfte att bistå arbetsplatser och dess medarbetare med information och kunskap om diskriminering, skräddarsydda efter arbetsplatsens behov och önskemål kopplat till området. Målet var att skapa och upprätthålla trivsamma och inkluderandede arbetsmiljöer på arbetsplatser genom att ge arbetsgivare verktyg för att förstå och förebygga diskriminering som kan komma att förekomma och påverka personal och medarbetare.

Hassela har länge bedrivit verksamheter som jobbar förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och diskriminering bland unga och unga vuxna, i synnerhet unga vuxna som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Många av Hasselas deltagare vittnar om svårigheter till arbete pga bl.a ursprung, språksvårigheter, funktionsvariationer och andra anledningar som på något sätt är kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Med detta projekt ville Hassela vara en del i att underlätta för arbetsgivare såväl som för medarbetare genom att ge möjlighet och verktyg för att öka arbetsplatsens kompetens och resurser kring diskriminering.


Hassela Ungdomsrörelse 2012-2017 startade hösten 2012 och fick 2014 medel från dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera MUCF, i syfte att stärka och stötta den sociala mobilisering som påbörjats. De aktiva i Hassela Ungdomsrörelse kommer från olika bakgrund/religioner/klasser och hade alla sin individuella livserfarenhet. Gemensamt för alla var att de alla var unga vuxna som deltagit i Hassela Movements utbildning till barn- och ungdomscoacher och det var där deras intresse för sociala frågor växte. Här lärde de känna varandra och här började deras engagemang att växa. Parallellt med engagemanget i Ungdomsrörelsen arbetade de flesta med barn och unga i yrkesroller som mentorer, coacher, elevassistenter, kontaktpersoner, fritidsledare eller socialarbetare.


Hassela Vänpunkt 2010-2014 drevs med hjälp av volontärer som gjorde olika aktiviteter tillsammans med nyanlända barn, unga och unga vuxna. Vi på Hassela Solidaritet brinner för mångfald och antirasism och inom ramen för projektet skapade vi förståelse för omvärlden, organiserade meningsfulla fritidsaktiviteter och uppmuntrade unga människors samhällsengagemang.