Artikelindex

Hassela Included 2017-2018 var ett projekt som, med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), syftade till att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser.

Projektet erbjöd chefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i Skåne kompetenshöjande utbildningar med syfte att bistå arbetsplatser och dess medarbetare med information och kunskap om diskriminering, skräddarsydda efter arbetsplatsens behov och önskemål kopplat till området. Målet var att skapa och upprätthålla trivsamma och inkluderandede arbetsmiljöer på arbetsplatser genom att ge arbetsgivare verktyg för att förstå och förebygga diskriminering som kan komma att förekomma och påverka personal och medarbetare.

Hassela har länge bedrivit verksamheter som jobbar förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och diskriminering bland unga och unga vuxna, i synnerhet unga vuxna som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Många av Hasselas deltagare vittnar om svårigheter till arbete pga bl.a ursprung, språksvårigheter, funktionsvariationer och andra anledningar som på något sätt är kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Med detta projekt ville Hassela vara en del i att underlätta för arbetsgivare såväl som för medarbetare genom att ge möjlighet och verktyg för att öka arbetsplatsens kompetens och resurser kring diskriminering.